Rewilding

Hestens Værn er imod forringelser af Dyrevelfærdsloven i Naturnationalparker

Ny lov om naturnationalparker vil tillade, at centrale dele af dyrevelfærdsloven sættes ud af kraft på statens arealer

Dyrevelfærdsloven gælder i dag for alle dyrehold dvs. for dyr der er "under hegn" for at sørge for, at dyrets behov bliver tilgodeset uanset hvor dyret går, hvem der ejer dyret og hvem der ejer arealerne de går på. 

Sådan ønsker regeringen ikke det skal være fremover.

Hestens Værn har indsendt høringssvar imod de planlagte forringelse af Dyrevelfærdsloven og den deraf forringene dyrevelfærd for de dyr der er udsat på Statens arealer i Naturnationalparkerne.

Vi finder ikke at en forenkling af gældende regler og lovgivning på dyrevelfærdsområdet er nødvendig for gennemførelse af projekterne i de kommende Naturnationalparker. De foreslåede ændringer er i bemærkningerne til lovforslaget begrundet med økonomiske hensyn, mindre arbejde med tilsyn og lettelse for Staten. Staten fritages således for fodring, sygdomsbekæmpelse og generel sikring af dyrenes velfærd i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, som §3 jo netop er lavet for at sikre. I praksis betyder det at man vil acceptere ringere dyrevelfærd, fordi det nuværende niveau i de gældende regler er for dyrt og besværligt for Staten! Det er et meget kedeligt tilbageslag for dyrevelfærden i Danmark! 

Vi mener, at de foreslåede ændringer strider direkte imod §1 i Dyrevelfærdsloven som beskriver hele hensigten med loven. Formålet er, at fremme god dyrevelfærd herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener. Loven har endvidere til formål at varetage dyreetiske hensyn.

Dyrevelfærdslovens §3 er sammen med §1 og §2 krumtappen der skal sikre Dyrevelfærden i Danmark for alle dyrehold nu og i fremtiden. Sætter man §3 ud af kraft for Naturnationalparker så overtræder man §1 og dermed hele intentionen med dansk dyrevelfærdslovgivning, alene med dispensationen.

Ved at dispensere for §3 åbner man for, at de dyr der sættes ud i Naturnationalparkerne ikke længere behøver at blive behandlet omsorgsfuldt herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Naturnationalparkerne behøver således ikke forholde sig til fodring, læ, vand, hovpleje og sygdomsbehandling – alle områder der er væsentlige for at dyrene ikke lider overlast.

En hest er en hest - også på statens arealer!

I `Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste’,  i §1 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på ethvert hestehold, jf. dog stk. 4. som er skærpende. Stk 4. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse er mindstekrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning.

 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste beskriver som titlen angiver MINDSTEKRAV til hold af hest, og i den forudgående rapport om hold af heste, er alle mindstekrav grundigt begrundet. Intet i hestenes behov eller fysiologi er ændret siden da. Derfor mener Hestens Værn ikke, at lovens kan ændres for heste på statens arealer!

Lovforslaget krænker retsfølelse

Vi kan altså ende i en situation, hvor heste på statens arealer har ét regelsæt og heste på den anden side af hegnet til naturparken har et andet. Det betyder retsmæssigt, at Hr Madsen kan få en dom for ikke at vinterfodre sine sultende heste  - mens de heste der sulter på statens arealer på den anden side af hegnet gør det helt lovligt, uden nogen giver påbud om fodring og uden konsekvens for deres ejer.  Det er ikke rimeligt for hestene og det krænker folks retsfølelse! 

Vi frygter, at det i befolkningen vil give et skred i synet på, hvilke behov det er nødvendigt at opfylde for vores heste, når staten ikke behøver at overholde mindstekrav og når centrale dele af dyrevelfærdsloven sættes ud af kraft for statens arealer.  

For at dæmme op for dette vanvid indsender Hestens Værn høringssvar, som vi forventer, at de ansvarlige politikere vil tage i betragtning inden lovforslaget kan vedtages.