Støt Hestene

Køb et medlemskab til Hestens Værn,  det koster kun 300 kr. pr. år

Køb det her >

Vedtægter for foreningen "Hestens Værn"

Stiftet den 4. april 1909

Godkendt på den konstituerende generalforsamling den 4. maj 1909 med senere rettelser. Seneste ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. februar 2011

Afsnit I

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er "Hestens Værn"

§ 2
Foreningen er landsdækkende med hjemsted i Hovedstadsområdet, dens møder og arrangementer kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes andet sted i landet.

§ 3
Foreningens formål er at hindre mishandling, vanrøgt samt anden misbrug af heste ved at foretage undersøgelser af anmeldelser om sådant og træffe foranstaltninger til afhjælpning, samt ved vejledning og oplysning at udbrede kendskab til hestens røgt, pleje og brug for på den måde fortsat at sikre hesten stadigt bedre kår.

Gaver i form af diplomer, præmier eller kontante beløb kan ydes til personer, der har vist sig særligt fortjente hertil, herunder støtte til forskningsopgaver.

Foreningen kan af sine midler i særlige tilfælde yde dyrlæge, foder- og beslaghjælp samt tilskud til transport af syge heste til behandling, når sådan ydelse er i overensstemmelse med Hestens Værns formål.

Foreningen kan af sine midler yde foder- og beslaghjælp og tilskud til transport af syge heste til behandling i særlige tilfælde.

Foreningen kan i øvrigt deltage i andet hippologisk arbejde.

Afsnit II

Medlemmerne

§ 4
Som medlem kan i foreningen optages enhver fysisk eller juridisk person, såfremt bestyrelsen intet har at indvende derimod.

§ 5
Medlemskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

§ 6
Årskontingentet opkræves pr løbende år forud efter indmeldelsesmåned.

Hvis årskontingentet ikke er betalt ved forfaldsdatoen anmodes vedkommende medlem om at betale restancen til foreningens kontor inden yderligere 10 dages forløb. Sker dette ikke, kan vedkommende slettes af medlemslisten. Genoptagelse i foreningen vil da som regel ikke finde sted før det skyldige beløb er blevet betalt.

§ 7
Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 1 måneds forudgående opsigelse. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Et medlem kan på motiveret forslag fra bestyrelsen ved beslutning af generalforsamlingen ekskluderes af foreningen.

§ 8
Bestyrelsen har ret til at optage æresmedlemmer.

Afsnit III

Foreningens medlemmer

§ 9
Foreningens midler er dels medlemskontingentet, dels offentlige midler og dels donationer i form af gaver, arv eller sponsorering, samt afkastet fra Hestens Værns fond.

Afsnit IV

Bestyrelsen, foreningens administration

§ 10
Bestyrelsen består af 7 – 11 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

Af den siddende bestyrelse er hvert år 3 medlemmer på valg. Afgangsordenen bestemmes første gang ved lodtrækning og derefter ifølge tur. Genvalg kan ske. Såfremt et nyt bestyrelsesmedlem indtræder i et ældre bestyrelsesmedlems sted, da indtager dette nye medlem det ældre medlems plads i afgangsordenen.

Ved eventuel vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

§ 11
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen med ansvar over for generalforsamlingen.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan udpege et forretningsudvalg til at varetage uopsættelige beslutninger mellem bestyrelsesmøderne.

Til retslig at forpligte foreningen kræves underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, af hvilken den ene skal være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, der ved særskilt skriftlig aftale kan meddeles fuldmagt til at tegne foreningen i nærmere bestemt omfang.

§ 12
Formanden, og i dennes forfald, næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde, når vedkommende finder det fornødent, dog minimum 4 gange årligt. Møde skal indkaldes, når 4 af bestyrelsens medlemmer begærer det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Ved bestyrelsesmøderne optages referat, som efterfølgende underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 13
Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor og skal henligge på foreningens kontor til eftersyn for foreningens medlemmer mindst 8 dage inden den ordinære generalforsamling.

Afsnit V

Generalforsamlingen

§ 14
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, senest ved udgangen af marts måned, som hovedregel lige år vest for Storebælt og ulige år øst for Storebælt.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til den årlige ordinære generalforsamling

§ 15
Hvis 30 medlemmer stiller skriftlig begæring derom til bestyrelsen, eller når denne anser det for ønskeligt, skal der senest tre uger derefter afholdes en ekstraordinær generalforsamling efter skriftlig indkaldelse, med mindst 14 dages varsel.

§ 16
På den ordinære generalforsamling skal følgende sager forelægges:

a. Bestyrelsens beretning.

b. Det reviderede regnskab for det forløbne år.

c. Fastsættelse af kontingent.

d. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

e. Valg af statsautoriseret revisor.

f. Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer i foreningen, såfremt de er bestyrelsen i hænde senest 21 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

§ 17
Ethvert medlem af foreningen er stemmeberettiget på den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, men kun så vidt vedkommende har været medlem af foreningen i de seneste 6 måneder forinden den pågældende generalforsamling og har indbetalt kontingent for det pågældende regnskabsår.

Stemme afgives ved personligt møde eller ved skriftlig fuldmagt via et fremmødt medlem.

§ 18
Som hovedregel afgøres på generalforsamlingen alle anliggender ved simpel stemmeflerhed.

Dog fordres til vedtagelse af forslag, der går ud på

a. Ændringer i foreningens vedtægter,

b. Foreningens opløsning:

  1. at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor, og
  2. at sådanne forslag senest 1 måned før vedkommende generalforsamling er anmeldt til bestyrelsen, der samtidig med indkaldelsen meddeler de stillede forslag til vedtægtsændringerne.

§ 19
Der føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Den underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af den nyvalgte bestyrelse og afgiver i påkommende tilfælde fuldt bevis for det, der er foregået på generalforsamlingen.

Afsnit VI

Foreningens opløsning

§ 20
Når foreningens opløsning er lovligt besluttet på en i overensstemmelse med § 18 afholdt generalforsamling, træffer denne afgørelse om anvendelse af foreningens midler til andet hestevelfærdsfremmende arbejde.

© Hestens Værn 2017 · Concrete5 CMS · Webdesign Pageone